De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord onderne- men (‘de OESO-richtlijnen’) – die samen met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) het toonaangevende internationale normenkader voor due diligence vormen – zijn op 8 juni 2023 geactualiseerd, met unanieme instemming van de OESO-raad (bestaande uit de 51 OESO- en aangesloten lidstaten).

Deze internationale normen geven houvast aan overheden die verwachtingen ten aanzien van bedrijven in wetgeving willen vastleggen. Voor veel beleidsmakers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld in de EU is het belangrijk om tot effectieve en werkbare due diligence-wetgeving te komen, zonder dat daarbij een wildgroei aan tegenstrijdige verwachtingen ten aanzien van bedrijven ontstaat. De bestaan- de gezaghebbende internationale due diligence-normen zijn essentieel om dergelijke tegenstrijdig- heden te voorkomen.

Dit document bouwt voort op het eerdere rapport van OECD Watch waarin is beoordeeld in welke mate de voorstellen van de drie EU-instellingen voor een Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) overeenkomen met de geactualiseerde OESO-richtlijnen. Dit document kijkt in aanvulling daarop naar het Nederlandse wetsvoorstel Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen, daarbij rekening houdend met de eventuele transpositie van een toekomstige EU-richtlijn in nationale wetgeving.

OECD Watch heeft eerder de aanbeveling gedaan dat bij de ontwikkeling van de EU-Richtlijn de EU-instellingen maximale overeenstemming met de geactualiseerde OESO-richtlijnen zoeken. OECD Watch moedigt daarnaast individuele EU-lidstaten, waaronder Nederland, aan om datzelfde te doen in nationale wetgeving. Het Nederlandse wetsvoorstel lijkt grotendeels op koers te liggen om een aantal belangrijke tekortkomingen van de EU-voorstellen te verhelpen, hoewel ook hiervoor geldt dat de over- eenstemming met de OESO-richtlijnen verbeterd kan worden, vooral wat betreft stakeholderbetrokken- heid en het toepassingsbereik van de due diligence-verplichting binnen Nederland.

read more less
publication cover - Verbeterde Overeenstemming nodig tussen de geactualiseerde OESO-richtlijnen en wetgevingsinitiatieven in Nederland en de EU